Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – Lidera projektu oraz Caritas Polska – Partnera Projektu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018  – 31.08.2020

Celem głównym projektu jest: Zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim.

Celami szczegółowymi projektu realizowanymi przez Caritas Polska są:

  1. Ugruntowanie wiedzy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej przepisów związanych z integracją cudzoziemców, a także nabycie umiejętności pozwalających na ich profesjonalną obsługę.
  2. Integracja instytucji i organizacji związanych z pomocą obywatelom państw trzecich.
  3. Zapewnienie integracji dla najmłodszych cudzoziemców – beneficjentów projektu oraz dzieci ze społeczności lokalnej.
  4. Stworzenie koncepcji integracji na terenie województwa.
  5. Nabycie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim przez obywateli państw trzecich.
  6. Organizowanie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce.
  7. Stworzenie i funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych dla obywateli państw trzecich.
  8. Zapewnienie wsparcia szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
  9. Prezentacja pozytywnych aspektów migracji jako procesu wzbogacającego lokalne społeczności.
  10. Wymiana dobrych praktyk z pracownikami zachodnich organizacji pozarządowych wspierających rozwój cudzoziemców w społeczności lokalnej.