Kolejne grupy rozpoczęły naukę języka polskiego

Na początku października kolejne dwie grupy rozpoczęły naukę języka polskiego w ramach wsparcia oferowanego w projekcie. Ze względu na duże zapotrzebowanie zdecydowaliśmy się również uruchomić czwartą, dodatkową grupę, która także już rozpoczęła zajęcia 26 października.

Bardzo nas cieszy zainteresowanie nauka języka polskiego, zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważną rolę w procesach adaptacji i integracji odgrywa znajomość języka państwa osiedlenia. Bez tej znajomości migrant czuje się wyobcowany, nie ma też możliwości załatwienia podstawowych spraw np. w urzędzie czy dotyczących życia codziennego. Warto podkreślić, że wsparcie językowe migrantów i uchodźców realizowane powinno być na wielu poziomach i w zależności od grupy docelowej. Kursy językowe organizowane mogą być zarówno przez instytucje publiczne (np. uczelnie, szkoły), jak też organizacje pozarządowe działające w obszarze integracyjnym, w ramach otrzymywanych funduszy zewnętrznych (np. FAMI). Zapotrzebowanie w tym zakresie jest ogromne, ale też na uwagę zasługuje społeczna akceptacja dla tego typu działań – w jednym z polskich miast udało się nawet zorganizować zbiórkę publiczną na uruchomienie tego typu kursów. Czasami spotkać można się także z dobrymi praktykami na rynku pracy, gdy pracodawca organizuje czy też oferuje możliwość udziału pracowników w tego typu kursach.

Warto w tym zakresie podejmować także kompleksowe działania – jeśli np. dzieci migrantów uczą się języka polskiego w szkole, to nie należy zapominać o ich rodzicach, którzy być może również takiego wsparcia wymagają, chociażby po to by efektywnie współpracować ze szkołą w zakresie prowadzonego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Takie skoordynowane działania spotkamy już np. we francuskim modelu integracyjnym.

Biorąc pod uwagę kontekst sanitarny, w jakim w tej chwili funkcjonuje większość społeczeństw, uruchomienie językowych kursów prowadzonych metodą face-to-face, oprócz możliwości nauki języka, daje także możliwość spotkania się „na żywo”, wzajemnego poznania i być może budowania sieci wsparcia, które również stanowią istotne ogniwo procesu skutecznej integracji.

Photo by Raziakhatun12 (CC BY-SA 4.0)