Kursy językowe

Latem rozpoczęliśmy kolejne aktywności w projekcie. W czerwcu uruchomiona została pierwsza grupa ucząca się języka polskiego na poziomie podstawowym, zajęcie trwają do końca sierpnia. W projekcie przewidziano realizację kursów dla trzech takich 50-godzinnych grup, na dwóch poziomach zaawansowani. Każda grupa uczyła się będzie średnio przez ok. 3-4 miesiące.

Program kursu skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka polskiego (również w kontekście pracy zawodowej), a zawiera także elementy dotyczące polskiej kultury, istniejących różnic kulturowych, specyfiki regionu i różnych instytucji. Uczestnicy mają do dyspozycji materiały edukacyjne, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych w nauczaniu języka polskiego jako obcego lektorów.

Działania zmierzające do poprawy znajomości języka kraju osiedlenia zawsze stanowią kluczowy punkt oferty integracyjnej. Umiejętność porozumiewania się w tym języku jest niezbędna nie tylko do załatwiania spraw administracyjnych, technicznych i logistycznych po przybyciu do nowego państwa, ale pozwala także zainicjować kontakty społeczne, które wspierają adaptację w nowym środowisku zarówno w wymiarze funkcjonalnym (zdobycie i utrzymanie pracy), jak i psychologicznym. Nie bez znaczenia jest fakt, że wśród badaczy tematyki integracji, ale także praktyków tego procesu istnieje zgodność, że posługiwanie się językiem kraju osiedlenia na odpowiednim poziomie jest najistotniejszym wskaźnikiem  integracji.  Kraje imigracyjne coraz częściej odwołują się także do obowiązku tzw. preintegracji językowej, polegającej na konieczności udowodnienia znajomości języka jeszcze przed przyjazdem (np. zdając egzamin w placówce konsularnej na terytorium państwa zamieszkania).