Projekt ‘Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Caritas Polska.

Okres realizacji Projektu:  1.01.2021 – 31.01.2022

 

Celem głównym Projektu jest: Zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim

 

 

Celami Szczegółowymi Projektu są:

 

  • Integracja instytucji i organizacji związanych z pomocą obywatelom państw trzecich i tym samym usprawnienie pomocy udzielanej cudzoziemcom.
  • Zapewnienie integracji dla najmłodszych cudzoziemców – beneficjentów projektu oraz dzieci ze społeczności lokalnej.
  • Nabycie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim przez obywateli państw trzecich.
  • Organizowanie nie rzadziej niż raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce.
  • Stworzenie i funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego dla obywateli państw trzecich.
  • Prezentacja pozytywnych aspektów migracji jako procesu wzbogacającego lokalne społeczności.
  • Wymiana dobrych praktyk i dialog z pracownikami instytucji w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców na terenie woj. zachodniopomorskiego.